دهکده سبزک

دهکده سبزک

قریه سبزک درقسمت شرقی ولسوالی مالستان موقعیت دارد و یکی از دهکده های مشهورومعروف این ولسوالی است. همانطوریکه مالستان از دره های سرسبز وعمیق دردل کوه پایه‌ها بوجودامده است دهکده سبزک نیز ازاین قاعده مستثنی نبوده واین دهکده ازلحاظ سرسبزی بدون اغراق یکی از دهکده های بی نظیروکم نظیر این ولسوالی است. دهکده سبزک همچنانکه ازشنیدن نامی شان دره سرسبزی را درذهن تداعی میکند، دهکده‌ی است سرسبزوشاداب باآنبوه‌ی ازدرختان میوه، بید ،چناروجنگلات که هرچه بشتر به سرسبزی آن رنگ بویی عجیب وحال هوای خاص بخشیده است. این دره سرسبزر کوهای بلند احاطه کرده است: ازطرف غرب محدود است به کوه بلند سیا طوب که بلند ترین قله ای ان بنام “قبر” یاد میگردد ونیز یکی از قله های بلند این سرزمین است. ازطرف شمال هم سرحد است با دهکده ای بوم یکی از دهکده های توابع منطقه ماکنک؛ ازطرف جنوب با دهکده  قولا بلقسان. ازطرف شرق با دهکده های بلقسان، باساروقسمتی ازبلوغو محاط شده. این دهکده دردل کوهای بلند ونسبتاخشک دره سرسبزی راتشکیل داده و یکی ازامن ترین مکان ومحل مناسب ومساعد تفریحی درسطح ولایت غزنی وبخصوص ولسوالی مالستان محسوب می شود. بوم سبزک مکان تفریحی ورویایی وباریک ترین نقطه این دره که ازلحاض سرسبزی وشادابی وآب هوای دل انگیز که هرانسانی رابه وجد و سرور می آورد، یکی از دل انگیز ترین جای این ولسوالی زیباست

آغیل های  که دراین دره سرسبز ویا دهکده سبزک قرار دارد قرار ذیل است.

۱-   اغیل بوم: آغیلی است که ازلحاظ جغرافیایی  درقسمت شمال این دهکده قرارگرفته  است و یک ساحه باریک، سرسبزونسبتا کم زمین- از لحاظ زراعتی-  است که با دوکوهی کاملا خشک وسنگی بنامهای کوهی اِسپی(سفید) وکوهی سِپره(سه پاره ) ازطرف شرق وغرب محاط شده است. زمین های زراعتی دردوطرف دریایی قرار دارد که ازوسط دهکده سبزک میگذرد. این آب طبیعی که ازوسط دهکده مگذرد، به این دهکده سرسبز امتیاز خاصی بخشیده وآنرازسایر دهکده های ولسوالی مالستان که نسبتاً کم آب هستند برتری داده است. خانه های ساخته شده در آغیل بوم اکثراً دردامنه کوهی سنگی “اِسپی” ساخته شده ازدریاچه که در وسط این دهکده میکذرد، فاصله چندانی ندارد ومردم این دهکده از آب این دریاچه وچشمه های که در دامنه این کوه قرار دارد استفاده می کنند

سبزک مالستان

 ۲-   آغیل دهن سایی : آغیلی است که ازلحاظ جغرافیایی وسیعتر، ودردامنه کوه نسبتا نرم، بنام “سرخ کوشه” قرارگرفته، فاصله بیشتری ازدریاچه دارد. دراین ساحه وسعت دهکده سبزک زیادترمی شود وسرسبزی بشتری رابه نمایش میگذادر. گرچند اکثریت زمینهای رزاعتی که دراین قسمت قرار دارد ازآب دریاچه آبیاری نمی شود، بل چشمه های که از قسمت بالایی کوه سرخ کوشه جوشش و فوران دارد، کمک شایانی را در سرسبزی این اغیل نموده است ونیز زیاتر منحیث آبهای آشامیدنی  قابل استفاده قرار میگیرد و این چشمه سارها باعث شده که آغیل دهن سایی سرسبزی وشادابی بشتری را نسبت به آغیل های دیگر دهکده سبزک، برایش کمائی بکند.

1059098_1395394607341824_31903760_n

۳-    آغیل قلا (قلعه) : آغیلی است که ازلحاظ جغرافیای دردامنه کوهی “سرخ کوشه” قراردارد اما این قسمت دامنه کوه سرخ کوشه نسبتاً خشین وسنگی(قرخ) است. و ازدریا نیزفاصله کمتری دارد این آغیل نیز بشتر ازآبهای سرخ کوشه استفاده می کنند وآغیل خوش آب و هوایی است که بابلندی خود آب هوای خوب وبا درختان شان به سرسبزی هرچه بشتری این آغیل زیبای افریده است .

۴-    آغیل گیرو : آغیل قشنگ وزیبای است که ازدو قسمت تشکیل شده است آغیل گیرو که دردامنه کوه بلند ونسبتا نرم قرار گرفته وفاصله چندانی نیز با دریاچه وزمین های زراعتی ندارد. تعداد خانه ها نیز درین بخش از آغیل کمتراست. ازلحاظ آب هوا درتابستان دارایی اقلیم دل انگیز است ولی در زمستان ازنور آفتاب کمتر برخوردار است. همانطورکه اشاره شد دهکده گیرو در دامنه کوه بلندی بنام سیاطوب قرارگرفته، سیاطوب کوه بلند باقُله هایی سربه فلک کشیده شده است که به دهکده ای سبزک زیبائی خواصی بخشیده است.

۵-    آغیل دهن باسار: آغیلی است نهایت سرسبز وزیبا؛ وسعترین ساحه دهکده ای سبزک. دهن باسار منطقه خوش آب هوایی است که درمرکز دهکده سبزک قرارگرفته و معمولا این آغیل مرکزتجمعات مردم خوردک زایده است واکثریت ساختمانهای عمومی، بنا بر مرکزبودن این آغیل، درآن ساخته شده است؛مانند: مکاتب، تکیه خانه عمومی. اکثریت مراسم ها وجلسات عمومی مردم خوردکزایده وداله دراین منطقه صورت میگیرد و ازلحاظ جغرافیایی دهن باسارمنطقه است وسیع وسرسبز. اکثریت خانه های ساخته شده درآن درامتداد تپه بنام “تاول” که هرچه بیشتربه وسعت این منطقه افزوده است، قرار دارد. که درآن ساختمان های عمومی بنابروسعت این تپه ساخته شده است. گرچند این تپه خشک و از آب کافی برخوردار نسیت اما با داشتن درختان مثمر که دردامنه این تیپه موجود است سهم عظیمی در سرسبزی این آغیل دارد وزیبائی انرا دو چندان ساخته است. این آغیل ازنظر طول نیز قسمت اعظم دهکده ای سبزک را احتوا می کند. بنا بر فاصله داشتن ازدریاچه  وداشتن زمین های زراعتی بیشتر قسمت اعظم سرسبزی وشادابی این دهکده را احتوا می کند کوهی که دراین منطقه وجود دارد برخلاف دیگر کوهای موجود دراین منطقه کوهی نرم وخاکه است که ازخاک ان برای ساخت منازل واماکن استفاده می شود.

60600121

۶-   آغیل سیاطوب بالا:  آغیل کوچکی است دارای زمین های زراعتی بشترکه ازاین طریق به سرسبزی دهکده سبزک بیشتر افزوده شده است تعداد خانه های ساخته شده دراین آغیل محدود وکم است اما زمین های این ساحه با انبوهی ازدرختان وجنگلات محل مناسب برای تفریح وسرگرمی است هم چنان ازلحاظ  جغرافیایی این اغیل در دامنه کوه بلندی بنام “سیاطوب” قرار گرفته که این قسمتی ازدامنه کوه قهر وخشین است ومحل مناسب برای ساختن منازل نیست اما مردم این آغیل با زحمات زیادی توانسته منازل های قشنگی را در دل این کوه خشین بسازند که درزیبایی این دهکده زیباه سهم فزاینده دارد

23364_127900247375503_564662495_n

۷-    آغیل سیاطوب پایین : این آغیل باتعداد خانه های پراکنده قسمت زیادی این دهکده را احتوا می کند این آغیل از دریا فاصله زیادتری دارد منطقه که اهالی درآن خانه ساخته اند منطقه خشین است بدلیل کمبود آب دراطراف منازل درختان چندان به چشم نمی آید اما باداشتن فاصله زیاد از دریا وداشتن زمین های زراعتی با انبوه ازدرختان درسرسبزی هرچه بشتر این دهکده افزوده است. منازل ساخته شده دراین آغیل اکثراَ دردامنه کوهی سیاطوب وکوهی بنام “کوته خانه” ساخته شده است که  این قسمت ازدامنه کوها نسبتا خشین بنظرمی آید. به هرحال! واقعیت این است که دهکده سبزک یکی از زیباترین دهکده های این ولسوالی است

۸-    دهکده دهن قول: این آغیل درجنوبی ترین قسمت این دهکده قرار دارد واز آن میتوان به عنوان یک چشم انداز به این دهکده زیباه یاد آوری کرد. درآغاز نگاه که آغیل بیاندازیم و به منازل که ساخته شده است، کمی پراکنده وخشک بنظرمی آید اما باداشتن درختان وجنگلات انبوه، محلی خوبیست برای زندگی که رویایی قشنگی را درذهن تداعی می کند. به هرحال، این آغیل سهم بسیاربزرگی رادرسرسبزی  دهکده سبزک دارد وهمچنان می توان ازآن بعنوان تفریح گاهی بسیار خوبی برای کاهش رنج ها وغم ها خود استفاده کرد زیرا درختان رویایی، آب وهوای گوارا، خواندن بلبلان خوش الحان، شرشرآب روان، برای صحت یاب شدن مریضان وکاهش غم ورنج انسانها وسپری کردن لحظه های شاد شان استفاده برد!

دهکده ای سبزک محل مناسب، دارای آب هوایی گوارا، دریاچه خروشان، داشتن آب صاف وسرد، محل مناسب آب بازی وسرشار ازمنابع خوب طبیعی، دردل کوه های سربه فلک کشیده شده، دره‌ی نهایت زیبا ومقبول راتشکیل می دهد که نویسنده این متن کوچک ازمعرفی وتوصیف بشتر این قریه زیبامعزور است

دراخیر هرگونه کمی وکاستی که دراین نوشتار کوتا وبدون منبع وجود دارد امید است بزرگواران به بزرگی خود مارا بخشیده ودرتکمیل هرچه بشتر این متن ومعرفی هرچه بهتر این دهکده زیبا تلاش نمایند.   « سپاس»

قربانعلی «نظری» ۲۰\۴\۱۳۹۲

یک جهان ممنون وسپاس از زحمت جناب قربانعلی نظری جهت معرفی نمودن دهکده بی نهایت زیبا و دل انگیر سبزگ امید هرچه بیشتر دست اندر کاران وب سایت مردمی مالستان  را در عرصه های مختلف کمک و یاری رسانید

۵ نظر

 1. با تشکر و سپاس از دوستانی که این سایت را بوجود آورده اند و نیز از محترم قربانعلی نظری که چنین نوشته خوب و مفید را به رشته تحریر در آورده اند.

  در ادامه نوشته ایشان  چند نکته را قابل ذکر می دانم.
   دره یا ناوه سبزک که  مردم خردک زاییده در آن ساکن است، درواقع بخشی از اولوم بلخسو(اولوم بلاغ سو، اولوم بلاغ سان، اولوم بلاغ سنگ ونه علوم بلقسان!) می باشد  هرچند که درمنطقه خود ناوه اولوم بلخسو از سبزک جدااست. مناطق مجاور چون  ناوه بلوغو و قولا و باسار همه جزء این منطقه کلان اولوم بلخسو به شمار می رود. با اینکه این مردم از قوم کلان خردک زاییده می باشند اما اقوام محلی و فرعی نیز دارند که بطور کلی به آنها خان یا خانه اطلاق می شود: خان میرزا، خان ابغه، خان باونی، خان بکله، خان سلطو و…شاید دانستن این جزئیات لازم نباشد اما از نظر تاریخی دانستن این ریشه های قومی بسیار مهم است و دوستان جوان درهنگام نوشتن شرح مناطق خوب است که به روش تحقیقی از مردم محل و مخصوصا از کلانها سوال کنند ونام  محل ها ونام مردم را به دقت ثبت و ضبط نمایند که متاسفانه در دوران اخیر جوانها به این امور توجهی ندارند.  این رگ و ریشه هاجزء مهم هویت  مردم منطقه  به شمار می رود.
   یکی از نقاط  مهم دراین منطقه گردنه ای است که راه چندین دره و راه  ناور، داله و بلوغو نیز راه ولسوالی از آن می گذرد. این منطقه جایی است که از نظر دیگر هم تمام این اقوام را بهم مربوط می سازد، وآن گورستان “سرخ گردو” است که درحاشیه سبزک واقع شده و تمام اجداد و تاریخ این منطقه و مردم در آن دفن است و خاک سرخ این منطقه و کوه آن که سرخگاه نامیده می شود نیز استثنایی است.  کوه سیاه رنگ هم بهتر است”سیاه توپ” نوشته شود که حدود ۳۳۰۰ متر ارتفاع دارد و یک کوه آتشفشانی می باشد و از نوع دشت ناور است. آغیل یا قریه ای که در پای کوتل بلوغو قرار دارد هم آنطور که من به یاد دارم باید “دان سای” باشد. کوه سفید که نام برده شده بلند ترین کوه منطقه ومالستان است که در اینجا ۳۷۰۰ متر و در قسمتهای شرقی بین ناور و داله تا ۴۵۰۰ متر ارتفاع دارد و اغلب پوشیده از برف است. آب دره سبزک که  شاید بشود گفت پر آب ترین رود یا دریای(و نه دریاچه) مالستان باشداز برف همین کوههای سفید بوجود می آید و از دره های داله و دره بلوغو به سبزک و بعد به شینیده و بعد به جاغوری و دریای ارغنداب و هلمند متصل می شود. در مسیر این  آب تمام مردم از توربین ها یا دستگاه برق آبی برای تولید برق استفاده می کنند.
  مکتب یا لیسه سبزک مهمترین مکتب کل این منطقه است و از نظر تاریخی سابقه طولانی دارد، من خودم در زمان داود به این مکتب می رفتم، هرچند در سالهای جنگ چندان فعال نبوده و تنها درسالهای اخیر به لیسه عالی تبدیل شده است.
  در سالهای اخیر، شخصیتها مهم حزبی و سیاسی در سبزک  مطرح بوده اند اما به مانند سایر مناطق اطراف، خان های بزرگ دراین منطقه مقیم نبوده است.

  • تشکر مالستانی گرامی اشاراتی خیلی مفید و قابل ارزشی را یاد اور شدید که درین نوشته از ان یاداوری نگردیده است چنان خود جناب نظری هم گفته است که خیلی ها کمی و کاستی های درین نبیشته وجود دارد. هم چنان وی گفته است که نبیشته دنباله ای دیگری نیز دارد و اگر شماها برزگان که معلومات خوبتر و علمی تری را- طوری که اشاره نموده اید- جوانان را راه نمائی بکنید کاری نیک خواهد بود.

 2. اطلاعات خوبی بود، تشکر از آقای نظری و سپاس ویژه از وبسایت مردمی مالستان …

 3. روشنی جالب از سبزک داده شده است. امید وارم درسلسله این نوشته ها به داشته های فرهنگی، اقتصادی وارزش های اجتماعی بیشتر پرداخته شود.

 4. kheyli ali bod va kheyli shirin .ba in ke hich vaght malestan ro nadşdam tamame tasaviresh ro to zehnaöm tasovor kardam  va moshtagham bebinam 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

Ads Budget Will Spend to Community
Ads Budget Will Spend to Community