اعلان کاریابی

اعلان کاریابی در وزارت دفاع ملی

دوستان عزیز برای معلومات بیشتر در باره اعلان کاریابی و بست های دیگر به این آدرس مراجعه نمایند:http://mod.gov.af/fa/jobs/new-job-67 عنوان وظیفه  :مدیراداری   وزارت/اداره   :دفاع ملی   موقعیت         :کابل   بخش            : ریاست  پلان، اوپراسیون و بودجه بست            : (۵ )   گزارشدهی  به : رییس پلان، اوپراسیون و بودجه   گزارشگیری از :   امربران و صفاکاران کود              : ۲۲-۹۰-۰۱۵ -۰۱۶ ……………………………………………………………………………………..…………………………………… هدف وظیفه    : تنظیم امور اجرائیوی(اداری) بخش مربوطه جهت اجرای بهتر و به موقع ... بیشتر بخوانید »

اعلان کاریابی وزارت احیاء و انکشاف دهات

بست های ذیل در وزارت احیا و انکشاف دهات به اعلان سپرده شده است : ۱-      بست ۵ کارمند نظارت بر کمک مواد غذایی، ریاست مصونیت اجتماعی …………….اعلان بار اول ۲-      بست۳ آمر انکشاف اداره، ریاست منابع بشری …………………………………….اعلان بار دوم ۳-      بست ۴ هماهنگ کننده نظارت ساحوی، ریاست نظارت و ارزیابی …………………اعلان بار دوم ۴-      بست ۴ مدیر عمومی نظارت، ریاست نظارت و ... بیشتر بخوانید »

اعلان کاریابی

اعلان مجدد دعوت به داوطلبی   وزارت احیاء وانکشاف دهات نهاد تدارکاتی شماره انسجام برنامه‌های ساحوی. تمویل کننده ۱ اعمار پلچک بکس مانند. عنوان پروژه ۲ مکتب ولسوالی مرکز ولایت فراه. موقعیت پروژه ۳ باز داخلی روش داوطلبی ۳ MRRD-556/R.PROGRAM-36/INDIA-9/CC/FRA/92 نمبر ارتباطی پروژه ۴ داوطلبان می توانند شرطنامه‌‌ی پروژه‌ را طریق ویب سایت های www.mrrd.gov.af و www.ppu.gov.af به زبان دری ویا هارد کاپی آن را در روز های رسمی از ساعت ۸:۰۰ الی ۴:۰۰  از دفتر روابط عامه/ بخش تدارکات، ... بیشتر بخوانید »

اعلان کاریابی

بست های ذیل در وزارت احیاء و انکشاف دهات به اعلان سپرده شده است. بست ۴ مدیریت عمومی ارزیابی ریاست نظارت و ارزیابی …… اعلان بار دوم بست ۴ مدیریت عمومی هماهنگی ولایات ریاست نظارت و ارزیابی….. اعلان بار دوم بست ۵ کارمند نظارت ساحوی ریاست نظارت و ارزیابی ….. اعلان بار اول بست ۵ کارمند ارزیابی ریاست نظارت و ارزیابی …. اعلان بار ... بیشتر بخوانید »

Ads Budget Will Spend to Community
Ads Budget Will Spend to Community