دانش‌آموختگان 1395

محمد مهدی محمدی

دانش فضیلت است (سقراط) محترم محمد مهدی محمدی متولد قریه شینیه‌ده؛ ولسوالی مالستان، مکتب را در لیسه عالی شینیه‌ده به پایان رسانیده و در سال ۱۳۹۲ شامل دانشگاه کاتب شده و اکنون از رشته اقتصاد فارغ گردیده است. #شبکه_نسل_نو، فراغت موصوف را صمیمانه تبریک عرض نموده و موفقیت های بیشتر برایشان خواهان است. #نکته: شبکه نسل نو و مدیریت وب سایت مالستان، با تجربه برگزاری ... بیشتر بخوانید »

گل‌افشان احمدی

دانش فضیلت است (سقراط) محترم گل‌افشان احمدی فرزند عبدالحمید متولد قریه قْل آدم میرآدینه؛ ولسوالی مالستان، مکتب را در لیسه نسوان میرآدینه به پایان رسانیده و در سال ۱۳۹۴ شامل انستیتوت نور دانش شده و اکنون از رشته قابلگی فارغ گردیده است. #شبکه_نسل_نو، فراغت موصوف را صمیمانه تبریک عرض نموده و موفقیت های بیشتر برایشان خواهان است. #نکته: شبکه نسل نو و مدیریت ... بیشتر بخوانید »

زرین

دانش فضیلت است (سقراط) محترم زرین فرزند موسی متولد قریه رُباط؛ ولسوالی مالستان، مکتب را در لیسه ولی عصر رُباط به پایان رسانیده و در سال ۱۳۹۳ شامل انستیتوت اداره و حسابداری غزنی شده و اکنون از رشته مدیریت فارغ گردیده است. #شبکه_نسل_نو، فراغت موصوف را صمیمانه تبریک عرض نموده و موفقیت های بیشتر برایشان خواهان است. #نکته: شبکه نسل نو و مدیریت ... بیشتر بخوانید »

علی‌رضا همت

دانش فضیلت است (سقراط) محترم علی‌رضا همت فرزند  مهراب متولد قریه الوما شیرداغ؛ ولسوالی مالستان، مکتب را در لیسه عبدالغفور سلطانی به پایان رسانیده و در سال ۱۳۹۱ شامل دانشگاه تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی شده و اکنون از رشته آی تی فارغ گردیده است. #شبکه_نسل_نو، فراغت موصوف را صمیمانه تبریک عرض نموده و موفقیت های بیشتر برایشان خواهان است. #نکته: شبکه نسل نو ... بیشتر بخوانید »

رحیمه ناصری

دانش فضیلت است (سقراط) محترم رحیمه ناصری فرزند نادرعلی متولد قریه شینیه‌ده؛ ولسوالی مالستان، مکتب را در لیسه نسوان شینیه‌ده سپری نموده و لیسانس را در رشته حقوق از دانشگاه خاتم النبیینن اخذ نموده است. در سال ۱۳۹۳ از طریق بورسیه آزاد در دانشگاه مذاهب اسلامی تهران پذیرفته شده و مقطع کار شناسی ارشد (ماستری) را در رشته حقوق عمومی اسلامی به پایه ... بیشتر بخوانید »

محمدنسیم نوروزی

دانش فضیلت است (سقراط) محترم محمد نسیم نوروزی فرزند محمد عیسی متولد قریه سرجْلگه مکنک؛ ولسوالی مالستان، مکتب را در لیسه شهید مراد علی به پایان رسانیده و در سال ۱۳۹۱ شامل دانشگاه پولیتخنک شده و اکنون از رشته جیولوژی معدن فارغ گردیده است. #شبکه_نسل_نو، فراغت موصوف را صمیمانه تبریک عرض نموده و موفقیت های بیشتر برایشان خواهان است. #نکته: شبکه نسل نو ... بیشتر بخوانید »

مبارک افتخاری

دانش فضیلت است (سقراط) محترم مبارک افتخاری فرزند متولد قریه ورده مکنک؛ ولسوالی مالستان، مکتب را در لیسه شهید فیاض به پایان رسانیده و در سال۱۳۹۲ شامل دانشگاه ابن‌سینا شده و اکنون از رشته انجنیری فارغ گردیده است. #شبکه_نسل_نو، فراغت موصوف را صمیمانه تبریک عرض نموده و موفقیت های بیشتر برایشان خواهان است. #نکته: شبکه نسل نو و مدیریت وب سایت مالستان، با ... بیشتر بخوانید »

محمدحسن خلیلی

دانش فضیلت است (سقراط) محترم محمدحسن خلیلی فرزند عبدالحمید متولد قریه زردگ؛ ولسوالی مالستان، مکتب را در لیسه شهمامه کویته به پایان رسانیده و در سال ۱۳۹۴ شامل انیستیتوت اداره و حساب داری شده و اکنون از رشته اداره و مدیریت فارغ گردیده است. #شبکه_نسل_نو، فراغت موصوف را صمیمانه تبریک عرض نموده و موفقیت های بیشتر برایشان خواهان است. #نکته: شبکه نسل نو ... بیشتر بخوانید »

مبارک رنجبر “حکایتِ از مسافرِ حکمت”

حکایتِ از مسافرِ حکمت؛ مبارک” رنجبر” فرزند استاد محمد نبی«واعظی مالستانی » در روستای دور دست از توابع شهر غزنین در سال ۱۳۵۷ در دهکده‌ی بنام ورده مکنک ولسوالی مالستان، دیده به جهان گشود. وی دوران کودکی‌اش را در همان آبادی گزراند و با هم دوره هایش راهی مکتب شد. بعد از چند مدت به قریه نیزار سکنا گزین شد و ... بیشتر بخوانید »

فاطمه رضایی

دانش فضیلت است (سقراط) محترم فاطمه رضایی فرزند عبدل متولد قریه گودال میرآدینه؛ ولسوالی مالستان، مکتب را در لیسه معرفت به پایان رسانیده و در سال ۱۳۹۴ شامل انیستیتوت اداره وحساب داری شده و اکنون از رشته اداره و مدیریت فارغ گردیده است. #شبکه_نسل_نو، فراغت موصوف را صمیمانه تبریک عرض نموده و موفقیت های بیشتر برایشان خواهان است. #نکته: شبکه نسل نو و ... بیشتر بخوانید »

Ads Budget Will Spend to Community
Ads Budget Will Spend to Community