گودال

قول گـــــــــودال مـــــــــــــیرآدینه

   قول گودال که به طرف شمال غرب میرآدینه قرار دارد دامنه های کوه اوچک را احتوا می نماید که از قریه ها وقره و قصبات تشکیل یافته است که عبارتند از: قریه ژاله، قریه دهن بوم و قریه گودال می باشد. این قریه ها هر کدام به قریه های کوچک دیگری تقسیم میشوند. در قول گودال سه ملا بستی است ... بیشتر بخوانید »

Ads Budget Will Spend to Community
Ads Budget Will Spend to Community